กรุณารอสักครู่...

ภาพรวมการประเมิน

2,489

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

254

จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์

14

จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ แต่ไม่ผ่านขั้นบันได

1

จำนวนโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ภาพรวมการประเมินตามชั้นข้อมูล

รายงาน

ประจำปี :

ประเภทข้อมูล :

  แผนที่

  KPI

 สรุปผลประเมิน

 Graph

 รายการผลประเมิน